Obowiązywanie warunków

- Niniejszy regulamin obowiązuje przy wszystkich usługach świadczonych przez firmę Vip Catering Rental wobec Wypożyczających sprzęt i stanowi każdorazowo integralną część zawartej umowy.

Warunki umowy

- Umowa pomiędzy firmą Vip Catering Rental a Wypożyczającym powinna być zawarta w formie pisemnej

Warunki przyjęcia zamówienia

- Rezerwacja sprzętu następuje po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną przez stronę internetową lub kontakt z biurem

- Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po podpisaniu Umowy Wypożyczenia i wpłacie przelewem zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia na rzecz firmy Vip Catering Rental

- Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje drogą elektroniczną

Opłaty i kaucje

- Ceny wypożyczenia dotyczą wynajęcia sprzętu na pełna dobę, licząc od godziny dokonania odbioru przez Wypożyczającego.

- W przypadku zwrotu wynajętego sprzętu w terminie późniejszym niż ustalony w Umowie firma Vip Catering Rental naliczy dodatkową opłatę za każdą dobę zwłoki liczoną proporcjonalnie w stosunku do ceny ustalonej przez Strony

- Kwoty podane na stronie internetowej zawierają podatek VAT

- W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu przedłużenia wypożyczenia, zniszczenia bądź zagubienia sprzętu w chwili odbioru sprzętu przez Wypożyczającego pobierana jest kaucja w wysokości 50% wartości zamówienia

- Kaucja jest rozliczana i zwracana w chwili zwrotu sprzętu do firmy Vip Catering Rental

- W przypadku braków, uszkodzenia bądź całkowitego zniszczenia sprzętu z kaucji potrącana będzie opłata pokrywająca straty (jednostkowa wartość przedmiotu x ilość sztuk) według ceny odtworzeniowej danego artykułu

- W przypadku przedłużenia terminu wypożyczenia kaucja zaliczana będzie na poczet rachunku za wypożyczenie na kolejną dobę

- Za zwrot brudnej bielizny stołowej nie jest pobierana osobna opłata. Koszt prania i maglowania wliczony jest w cenę wypożyczenia

- Zwracana zastawa stołowa powinna być czysta, w przypadku zwrotu brudnej zastawy doliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50% ceny wypożyczenia

- Firma Vip Catering Rental ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku nie dotrzymania przez Wypożyczającego terminu uiszczenia opłaty i kaucji za wypożyczenie sprzętu

- Koszty transportu ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju i wielkości zamówienia

Warunki dostawy

- W przypadku dostarczania sprzętu Wypożyczającemu przez firmę Vip Catering Rental dostawa odbywa się do miejsca wskazanego przez Wypożyczającego

- Droga dojazdowa musi być przejezdna dla pojazdów mechanicznych i/lub ciężarowych

- Wypożyczający powinien być obecny przy dostarczeniu sprzętu i pokwitować jego przyjęcie

- W przypadku nieobecności Wypożyczającego w terminie, godzinach i miejscu ustalonych w umowie sprzęt może być pozostawiony w miejscu przez niego wskazanym i będzie to traktowane równoznacznie z podpisaniem przez Wypożyczającego protokołu odbioru sprzętu

- Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia dostawy pod względem jakościowym i ilościowym w chwili odbioru i niezwłocznego zgłoszenia wszelkich braków

- Reklamacje zgłaszane przez Wypożyczającego po podpisaniu protokołu odbioru nie będą uwzględniane

- Uszkodzenia w sprzęcie dostarczanym przez firmę Vip Catering Rental uprawniają Wypożyczającego do nie przyjęcia jedynie sprzętu uszkodzonego i ubiegania się o pomniejszenie płatności za wypożyczenie jedynie za uszkodzony sprzęt

- Ostateczna kontrola i przeliczenie zwracanego sprzętu odbywa się w siedzibie firmy Vip Catering Rental lub w miejscu dostawy w zależności od warunków zwrotu wypożyczanego sprzętu określonych w Umowie i jest wiążąca dla Wypożyczającego

Uwagi końcowe

- Odstąpienie od umowy jak również wszelkie w niej zmiany wymagają formy pisemnej

- Do zawartych umów mają zastosowanie przepisy Prawa Cywilnego

- Przykładową umowę można przeczytać tutaj.